WKO-bodemenergietool steeds vaker geraadpleegd

apr 25, 2022

Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar.

In 2021 werd er gemiddeld 60 keer per dag opgevraagd of er geboord mag worden. Ook werd er gemiddeld 20 keer per dag voor een locatie een indicatieve berekening c.q. rapportage gemaakt. Dat betekent dat veel particulieren de weg naar de WKO-bodemenergietool hebben gevonden. Opvallend is, dat er na het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland steeds meer rapportages worden gemaakt. Het aantal steeg tussen 29 maart en 24 april 2022 naar gemiddeld 25 rapportages per dag.

Interessepeiler

Afgelopen jaar is ook een nieuwtabblad toegevoegd, de ‘Interessepeiler’. Op dit tabblad wordt op gemeente- en wijkniveau bijgehouden hoe het aantal peilingen (interesse voor bodemenergie) verloopt over de tijd. Iedereen die de Interessepeiler raadpleegt, kan deze informatie bekijken voor zowel WKO-systemen als voor een gesloten bodemenergiesystemen. Met deze service wil RVO de warmtetransitie in de wijk helpen ondersteunen.

Continu in ontwikkeling

Binnenkort gaat RVO een aantal aanpassingen doorvoeren in de rekenmodule voor particulieren. Ook is het belangrijk dat de website goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. Daarvoor zal de Rijksoverheid binnenkort een de website ook voor deze groep gebruiksvriendelijker maken en zal de website een ander uiterlijk gaan krijgen. Daarnaast zijn er verkenningen om te kijken of er via de WKO-bodemenergietool meer informatie te delen is uit diverse milieueffectrapportages, waar adviseurs en boorbedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

Meer informatie over de WKO-bodemenergietool

De WKO-bodemenergietool is een website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt beheerd en ontwikkeld door RVO. De tool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast of dat er verboden, restricties of aandachtspunten zijn. De mogelijkheid om open- of gesloten bodemenergie toe te passen hangt af van een aantal aspecten. Allereerst moet de bodem geschikt zijn. Voor grote delen van Nederland is dit het geval. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met omgevingsbelangen zoals grondwaterbeschermingsgebieden, natuurgebieden en archeologie, die juridisch gezien een verbod, restrictie of aandachtspunt kunnen vormen.

In de applicatie wordt voor alle omgevingsbelangen aangegeven of deze aanwezig zijn en wat de consequenties van deze belangen zijn voor open- of gesloten ondiepe bodemenergiesystemen. De WKO-bodemenergietool is niet bedoeld als vervanging van een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor zijn de gegevens niet toereikend genoeg. Wel kan aan de hand van de uitkomst een besluit worden genomen om aanvullend haalbaarheidsonderzoek te doen.