Over het Kennisplatform Bodemenergie

  1. Home
  2.  → Kennisplatform Bodemenergie

Bodemenergie: ontwikkeling blijft nodig

Door de energietransitie groeit de vraag naar bodemenergiesystemen. We passen bodemenergie daardoor meer en op grotere schaal toe. Het is belangrijk om dat goed te doen, zodat de bodemenergiesystemen optimaal functioneren, geen negatieve effecten hebben en duurzaam gebruik maken van de ondergrond. Om dat te bereiken is er al veel onderzoek verricht naar de toepassing van bodemenergie. Echter, nieuwe uitdagingen die komen met de verwachte groei, moeten ook worden aangepakt. Tevens blijft ontwikkeling van de techniek nodig.

Wat doet het Kennisplatform?

Het Kennisplatform Bodemenergie is een centraal orgaan voor kennisdeling en uitwisseling van alle lopende en nieuwe bodemenergieonderzoeken:

  • Via een netwerk waarbinnen kennisleemten worden ge├»dentificeerd en geprioriteerd in de kennisagenda bodemenergie
  • Voor de geprioriteerde kennisvragen worden onderzoeksprojecten opgestart
  • Nieuwe en bestaande kennis wordt beschikbaar gesteld voor iedereen

Daarmee vormt het Kennisplatform Bodemenergie een netwerk waar discussies kunnen worden gevoerd tussen overheid, gebruikers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden, over welke kennis er ontbreekt en hoe ontwikkelde kennis in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Voor wie is het Kennisplatform?

Deelname aan het Kennisplatform staat open voor iedereen die wil meedenken over en bijdragen aan het invullen van kenniselementen op het gebied van bodemenergie. Het is daarmee met name interessant voor:

  • Overheden: beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers van het Rijk, provincies, gemeenten, regionale omgevingsdiensten en waterschappen
  • Marktpartijen: ontwerpers, boorbedrijven, adviseurs, energiebedrijven en exploitanten
  • Gebruikers: eigenaren van gebouwen met bodemenergie en exploitanten
  • Onderzoekers: kennisinstellingen, studenten en onderwijsinstellingen

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De deelnemerslijst van het Kennisplatform Bodemenergie bestaat uit ruim 100 partijen. De verdeling naar kennisinstellingen, overheden en bedrijven is respectievelijk 20-35-45%.

Organisatie

Het Kennisplatform Bodemenergie is opgezet door SKB en wordt nu door de Branchevereniging Bodemenergie georganiseerd en ondersteund (organisatorisch en financieel). Zodoende is onafhankelijkheid gegarandeerd. Frank Agterberg en Martin Bloemendal zijn de trekkers van het Kennisplatform Bodemenergie.