Kennisagenda

  1. Home
  2.  → Kennisagenda

Kennisagenda Bodemenergie

De Kennisagenda Bodemenergie is de uitwerking van onderwerpen die op bijeenkomsten van het Kennisplatform zijn geïdentificeerd en geprioriteerd. De Kennisagenda is een levende lijst, waar afhankelijk van ontwikkelingen en afgerond onderzoek vragen kunnen verdwijnen, bijkomen of van plek veranderen.

Laatste update van dit overzicht: september 2020.

Toelichting bij de prioritering
Op basis van de hoogte van de urgentie en obstructie, de verwachte moeite die nodig is om het probleem/vraag op te lossen en hoeveel partijen (overheid, markt, gebruiker) hier last van hebben zijn aan de verschillende onderzoeksvragen scores toegekend die tot de onderstaande ranking hebben geleid. Deze ‘score’ wordt periodiek herzien door de deelnemers van het Kennisplatform om de ontwikkelingen in de markt en kennis mee te nemen. Op deze momenten worden ook de nieuw ingebrachte vragen beoordeeld en aan de agenda toegevoegd.

Prio (1-10)
Naam
8,0
put verstopping door sulfaatreductie
8,0
Nazorg bij oplevering/inregeling van OBES/GBES
7,8
Interactie tussen bodemenergie systemen andere vormen van ondergronds ruimte gebruik. (Hemelwater infiltratie, zoet water opslag, parkeerkelders/tunnels, bouwput bemalingen)
7,6
totaalbeeld ruimtelijke claims ondergronds ruimtegebruik, richting 2050. Gaat het allemaal wel passen?
7,4
verhouding met andere technieken, collectief of individueel. Bodem of lucht. WP of (bio)gas Wanneer doen we wat?
7,2
Brede afweging voor en nadelen van diepte beperkingen enwater al circulatiemedium. Risico mitigatie t.a.v. lekkage van GBES: Water in gesloten lussen. Waarom sommige leveranciers wel anderen niet? Onder welke condities mogelijk. Relatie diepte beperkingen.
7,1
interactie tussen open en gesloten BES, optimale inpassing
7,0
inpasbaarheid O/G Bes van RESsen.
7,0
Bodemenergie in de bestaande woonwijken. Nu hoge energievraag, wordt kleiner als mensen gaan isoleren. Hoe om te gaan met te installeren vermogen en exploitatie
6,9
Lozen bij onderhoud. Het verminderen van de frequentie van onderhoudsspuien van open bronnen om minder water te hoeven lozen. hydraulisch regeneren open bronnen
6,7
Hydraulische koppeling van componenten van de energiecentrale en regeling. Hoe kunnen bodemenergiesystemen worden vereenvoudigd?
6,6
Verbetering/ standaardisatie inkoppeling en regeling van aquathermie systemen in bodemenergie systeem. Optimalisatie warmte winning uit oppervlakte water (veel pompen op lage of weinig pompen op hoge temperatuur?)
Prio (1-10)
Status / vervolg
8,0
in voorbereiding
8,0
7,8
7,6
7,4
in voorbereiding
7,2
ingediend VERENIGD
7,1
7,0
7,0
6,9
6,7
ingediend VERENIGD
6,6

Nog te prioriteren

Prio (1-10)
Naam
uitstraling warmte HTO (en Geothermie)
Bodemenergie in LT of koude netten, optimalisatie inpassing en regeling
effect van bouw activiteiten op putverstopping
Een vaste elektriciteitsprijs is op lange termijn niet houdbaar. Er zal een verschil in zomer en winterprijs komen door het verschil in vraag en aanbod en de noodzaak tot opslag. Welke consequenties heeft dit voor de business cases van bodemenergie, ook in relatie tot klimaatverandering, waarbij de vraag naar verwarming zal afnemen en de vraag naar koeling zal toenemen.
linken/afhankelijkheid tussen EPC-bouwvergunning en aanvraag WKO vergunning/ lengte bodemlus
Wat is een veilige afstand van boren van een grote diameter zuigboorgat nabij bestaande funderingen? Welke maatregelen moeten worden genomen om de (paal)fundering te beschermen? Is de afstand van 10x de diameter een reële afstand en waar komt die vandaag? En is het toepassen van een casing tot 4D tot onder de paalfundering de beste methode en beschermt de casing ook de fundering tegen instorten van het boorgat onder de casing in geval van (ontspanning van de grond). Welke afstand (in 3D) moeten nieuwe initiatiefnemers aanhouden tot een bestaande bron? Welke krachten en versnellingen (horizontaal en verticaal) kan bijvoorbeeld een bron opnemen, zonder beschadigd te worden?
warmtenetten, monopolie: benchmark a la waterbedrijven
Prio (1-10)
Status / vervolg
in voorbereiding
in voorbereiding
ingediend VERENIGD