Kennisagenda

  1. Home
  2.  → Kennisagenda

Kennisagenda Bodemenergie

De Kennisagenda Bodemenergie is de uitwerking van onderwerpen die op bijeenkomsten van het Kennisplatform zijn geïdentificeerd en geprioriteerd. De Kennisagenda is een levende lijst, waar afhankelijk van ontwikkelingen en afgerond onderzoek vragen kunnen verdwijnen, bijkomen of van plek veranderen.

Laatste update van dit overzicht: december 2021.

Toelichting bij de prioritering
Op basis van de hoogte van de urgentie en obstructie, de verwachte moeite die nodig is om het probleem/vraag op te lossen en hoeveel partijen (overheid, markt, gebruiker) hier last van hebben zijn aan de verschillende onderzoeksvragen scores toegekend die tot de onderstaande ranking hebben geleid. Deze ‘score’ wordt periodiek herzien door de deelnemers van het Kennisplatform om de ontwikkelingen in de markt en kennis mee te nemen. Op deze momenten worden ook de nieuw ingebrachte vragen beoordeeld en aan de agenda toegevoegd.

Prio (1-10)
0,0
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,1
7,0
6,9
0,0
6,6
Naam
Lozen bij aanleg.
Nazorg bij oplevering/inregeling van OBES/GBES.
Interactie tussen bodemenergiesystemen en andere vormen van ondergronds ruimtegebruik (hemelwater infiltratie, zoetwateropslag, parkeerkelders/tunnels, bouwput bemalingen).
Totaalbeeld ruimtelijke claims ondergronds ruimtegebruik, richting 2050. Gaat het allemaal wel passen?
Verhouding met andere technieken, collectief of individueel. Bodem of lucht. Warmtepomp of (bio)gas. Wanneer doen we wat?
Brede afweging voor- en nadelen van dieptebeperkingen en water als circulatiemedium. Risico mitigatie t.a.v. lekkage van GBES: Water in gesloten lussen. Waarom sommige leveranciers wel en anderen niet? Onder welke condities mogelijk? Relatie dieptebeperkingen.
Interactie tussen open en gesloten BES, optimale inpassing.
Inpasbaarheid O/G BES van RES'en.
Lozen bij onderhoud. Het verminderen van de frequentie van onderhoudsspuien van open bronnen om minder water te hoeven lozen. Hydraulisch regenereren open bronnen.
Uitstraling warmte HTO (en Geothermie).
Verbetering/standaardisatie inkoppeling en regeling van aquathermiesystemen in bodemenergie systeem. Optimalisatie warmtewinning uit oppervlaktewater (veel pompen op lage of weinig pompen op hoge temperatuur?).
Status / vervolg

Nog te prioriteren

Prio (1-10)
Naam
Bodemenergie in LT- of koudenetten, optimalisatie inpassing en regeling.
Effecten van bouwactiviteiten en klimaatadaptatie op putverstopping.
Een vaste elektriciteitsprijs is op lange termijn niet houdbaar. Er zal een verschil in zomer- en winterprijs komen door het verschil in vraag en aanbod en de noodzaak tot opslag. Welke consequenties heeft dit voor de business cases van bodemenergie, ook in relatie tot klimaatverandering, waarbij de vraag naar verwarming zal afnemen en de vraag naar koeling zal toenemen?
Linken/afhankelijkheid tussen BENG/EPC-bouwvergunning en aanvraag WKO vergunning/ lengte bodemlus.
Wat is een veilige afstand van boren van een grote diameter zuigboorgat nabij bestaande funderingen? Welke maatregelen moeten er worden genomen om de (paal)fundering te beschermen? Is de afstand van 10x de diameter een reële afstand en waar komt die vandaag? En is het toepassen van een casing tot 4D tot onder de paalfundering de beste methode en beschermt de casing ook de fundering tegen instorten van het boorgat onder de casing in geval van ontspanning van de grond?. Welke afstand (in 3D) moeten nieuwe initiatiefnemers aanhouden tot een bestaande bron? Welke krachten en versnellingen (horizontaal en verticaal) kan bijvoorbeeld een bron opnemen, zonder beschadigd te worden?
Geomechanische effecten op bronnen/lussen
Optimale ordening bij monobronnen, 3D ordening. Ook effect voor ontwikkelaar meenemen.
Monitoring en beoordeling energieprestatie GBES.
Status / vervolg