Raadpleeg de Kennisbank

Verontreinigingssituatie

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Een mogelijke verontreinigingssituatie heeft gevolgen voor het uitvoeren van de boringen en het functioneren van het systeem. Bij het uitvoeren van de boorwerkzaamheden zijn drie punten van belang:

  • Bescherming van het personeel.
  • Niet verstoren saneringsmaatregelen (bv beschermende folie doorboren).
  • Verder verspreiden verontreiniging.

Voor een systeem wat op een verontreinigingde locatie is gerealiseerd moeten de materialen bestand zijn tegen de in de bodem voorkomende stoffen en moet rekening gehouden worden met het feit dat materialen niet dicht zijn (bijvoorbeeld niet osmosedicht) waardoor de verontreinigende stoffen in het circulatiemedium terecht kunnen komen.

Keuzemogelijkheden

De volgende mogelijkheden tot bepalen verontreinigingsituatie zijn mogelijk:

A B C
Bodemverontreiniging WKO-tool Bevoegd gezag Bodemonderzoek

Tabel 1: Mogelijke methoden vaststellen verontreinigingsituatie

Inhoudsopgave