Nieuws

NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

NVDE: Groot belang Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen zijn ontzettend belangrijk voor de energietransitie. Immers: als geen andere bestuurslaag kan de provincie helpen bij het op orde maken van netten, het vinden van ruimte voor de opwek van zonne- en windenergie of aardwarmte of het...

Lees meer
Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Het Nederlandse energienet kraakt en piept in alle voegen. Steeds vaker lezen we berichten over het net dat niet meer op taken is berekend. In dit artikel brengen we de problematiek in beeld aan de hand van een concrete casus en doen suggesties voor mogelijke oplossingen, waarin de toepassing van bodemenergie een belangrijke rol inneemt.

Lees meer
Belangrijke rol van bodemenergie voor energietransitie nogmaals onderstreept

Belangrijke rol van bodemenergie voor energietransitie nogmaals onderstreept

Op donderdag 7 april organiseerde Branchevereniging Bodemenergie de Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door’. Voor het eerst sinds lange tijd weer een live event! Wij zijn zeer verheugd iedereen weer te hebben ontmoet op een leerzaam evenement, in een prettige interactieve sfeer. De enthousiaste deelnemers keerden na een nuttige middag, die geheel in het teken stond van kennisuitwisseling en het zoeken naar verbinding, helemaal up-to-date en geïnspireerd huiswaarts.

Lees meer
Branchevereniging Bodemenergie op Congres Transitievisie Warmte in de Praktijk 13 april 2022

Branchevereniging Bodemenergie op Congres Transitievisie Warmte in de Praktijk 13 april 2022

Van 12 t/m 14 april 2022 vindt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd voor de 9e keer plaats. De goedbezochte vakbeurs profileert zich nog nadrukkelijker als kennisplatform door drie spraakmakende congressen te organiseren. Frank Agterberg levert namens Branchevereniging Bodemenergie en Vereniging Warmtepompen een bijdrage aan het congresprogramma. Op woensdag 13 april om 10.50 uur neemt hij de congresbezoekers mee in de rol van bodemenergie en warmtepompen in de transitievisies van gemeenten, en waar zij dan aan moeten denken.

Lees meer
12 mei: NAT festival ‘Aquathermie stroomt door’

12 mei: NAT festival ‘Aquathermie stroomt door’

Op 12 mei a.s. vind het NAT festival 2022 plaats. De organisatie heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met de nieuwste inzichten en verhalen uit de aquathermie-praktijk, de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en nieuws over hoe NAT (Netwerk Aquathermie) de komende jaren door zal gaan.

Lees meer
Van de voorzitter

Van de voorzitter

De verduurzaming van verwarming en koeling gaat evenzeer over verduurzaming van materialen als over die van energie. In zijn boek ‘Blip’ beschrijft Christopher O. Clugston hoe wij naast een klimaat- en energie- evenzeer een materialen-crisis hebben. Zijn conclusie dat uiterlijk in 2050 ons hele maatschappelijke systeem daardoor in zal storten kan, mag en zal gewoon niet waar zijn. Maar ook duurzame technieken zoals bodemenergie behoeven materialen die schaars zijn of zullen worden en waarvan de winning nu nog verre van duurzaam is.

Lees meer
Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’ op 7 april 2022

Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’ op 7 april 2022

Na bijna twee jaar alleen maar online bijeenkomsten te hebben georganiseerd, staan wij te popelen om u weer live te mogen ontmoeten op onze Themamiddag op donderdag 7 april. Branchevereniging Bodemenergie organiseert deze bijeenkomst, die deze keer als thema heeft: ‘Duurzaamheid Dendert Door!’

Lees meer
In één oogopslag warmteprojecten en duurzame bronnen in beeld

In één oogopslag warmteprojecten en duurzame bronnen in beeld

Onlangs is de Warmteprojectentool gelanceerd. De tool geeft informatie en inzicht over warmteprojecten in Nederland, waarmee nieuwe initiatiefnemers reële informatie aangereikt krijgen over wat er in hun omgeving op warmtegebied mogelijk zou kunnen zijn. Denk aan gemeenten die bezig zijn met de uitrol van de warmtetransitievisies. Binnen de tool, die regelmatig wordt uitgebreid en geüpdatet, kan ook gefilterd worden op het type (duurzame) bron zoals bodemenergie en WKO.

Lees meer
Stadhuis Eindhoven aardgasvrij met warmte- en koudeopslag in de bodem

Stadhuis Eindhoven aardgasvrij met warmte- en koudeopslag in de bodem

De manier waarop we gebouwen verwarmen en koelen kan én moet duurzamer. Energieopslag is daarbij een onmisbare schakel. Want waarom zouden we gebouwen verwarmen en koelen met vervuilend gas of schaarse groene stroom, wanneer de energie voor het oprapen ligt? Er is in de huidige warme zomers immers genoeg warmte beschikbaar en in de winter genoeg koude.

Lees meer
Eerste landelijke Dag Tegen Gas 27 maart 2022

Eerste landelijke Dag Tegen Gas 27 maart 2022

Zondag 27 maart is de eerste landelijke Dag Tegen Gas. Het doel van de dag is om zoveel mogelijk huishoudens, bedrijven, overheden, organisaties en gemeenschappen te stimuleren om met grote of kleine initiatieven hun fossiele energieverbruik te verminderen.

Lees meer
Energievoorziening uitbesteden: een stappenplan voor o.a. overheden

Energievoorziening uitbesteden: een stappenplan voor o.a. overheden

Bij (grootschalige) binnenstedelijke bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van collectieve energiesystemen. Via opslag van warmte en koude in de bodem (WKO) is betaalbare verwarming en koeling van gebouwen mogelijk en kunnen gebouwen en gebieden worden verduurzaamd. Dit stappenplan geeft handvatten bij het uitbesteden van deze energiesystemen.

Lees meer
Nederland kan binnen een jaar bijna vijf miljard kuub aardgas besparen

Nederland kan binnen een jaar bijna vijf miljard kuub aardgas besparen

Wat zijn de mogelijkheden om op zo kort mogelijke termijn het Nederlandse aardgasverbruik te verminderen? Deze vraag speelt nu met de dag hoger op bij beleidsmakers in ons land. De tijdsdruk voor de beslissers wordt steeds groter. Daarom heeft de NVDE alle mogelijkheden in beeld gebracht in een vandaag verschenen notitie, in antwoord op vragen van met name politici en journalisten. In de notitie legt de NVDE vooral de nadruk op versnelling van zaken, die toch al goed waren voor de energietransitie.

Lees meer
Onderzoek: Oorzaken en oplossingen voor putverstoppingen van open bodemenergiesystemen

Onderzoek: Oorzaken en oplossingen voor putverstoppingen van open bodemenergiesystemen

In Nederland zijn in de afgelopen decennia veel bronnen gerealiseerd voor open bodemenergiesystemen (WKO), waardoor er binnen de branche veel kennis en ervaring is opgebouwd over bodem en water. De kwaliteit van het merendeel van de gerealiseerde bronnen is van een hoog niveau en bronontwerp is goed onder controle. In sommige gevallen leiden sulfaatreducerende omstandigheden tot problemen voor WKO-bronnen. Waar deze wel en waar niet te verwachten zijn, is onderzocht door de werkgroep Kennis en beschreven in dit rapport over putverstopping door sulfaatreductie, .

Lees meer
Gefaseerde wijkaanpak met warmte én koeling uit de bodem

Gefaseerde wijkaanpak met warmte én koeling uit de bodem

Zowel individuele nieuwbouwwoningen als appartementengebouwen worden steeds vaker verwarmd met warmte uit de bodem. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: betrouwbaarheid, comfort, energie-efficiëntie, robuustheid en de extreem lange levensduur van deze gasloze techniek. Als branchevereniging geven wij gemeenten en woningcorporaties graag nuttige handvatten voor het inzetten van deze duurzame warmte in woonwijken.

Lees meer
Online stakeholderparticipatie over ingebruikname DSO gestart. DOE MEE!

Online stakeholderparticipatie over ingebruikname DSO gestart. DOE MEE!

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt een belangrijke rol bij de Omgevingswet. Het DSO is het online domein waar onder andere (omgevings-)vergunningen kunnen worden aangevraagd en afgehandeld. Vanaf maandag 7 februari is de online stakeholderparticipatie voor het bedrijfsleven over de ingebruikname van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geopend. Lees hier hoe u gebruik kunt maken van deze unieke kans om zelf invloed uit te oefenen op de werking van het DSO.

Lees meer
Breda wil woningen Havenkwartier gaan verwarmen met water uit de Mark

Breda wil woningen Havenkwartier gaan verwarmen met water uit de Mark

De Gemeente Breda gaat optimaal en duurzaam gebruik maken van de ondergrond voor de energievoorziening in het Havenkwartier. Het college van B&W hebben het ‘Bodemenergieplan Havenkwartier’ opgesteld zodat alle mogelijke partijen in het Havenkwartier gebruik gaan maken van duurzame bodemenergie.

Lees meer
Update ISSO 73

Update ISSO 73

Eind februari 2022 beginnen we met de update van de ISSO 73 (ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars). Deze ISSO-publicatie, onderdeel van het kwaliteitssysteem bodemenergie, stamt uit 2005. Weliswaar is in 2017 een beperkte update uitgebracht, maar gezien de ontwikkelingen van de protocollen én de markt is deze publicatie aan een update toe.

Lees meer
Cursussen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bevoegd gezag

Cursussen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bevoegd gezag

Bent u vanuit uw werk bij de overheid, omgevingsdienst of bevoegd gezag betrokken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Dan krijgt u in uw dagelijkse praktijk te maken met de vele aspecten en vraagstukken m.b.t. duurzame verwarming, zoals de inzet van...

Lees meer
‘Warmteopslag is cruciaal voor het laten slagen van de warmtetransitie’

‘Warmteopslag is cruciaal voor het laten slagen van de warmtetransitie’

Warmte365 nam deel aan onze Themamiddag eind vorig jaar. Naar aanleiding van de presentatie van Janine Verweij schreven zij dit artikel. Janine gaat daarin in op de noodzaak om weg te blijven van klassieke tegenstellingen voor het slagen van de warmtetransitie. “We moeten meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld aan warmteopslag.”

Lees meer
Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

Noord-Brabant reguleert bodemenergie, maar biedt nog legio kansen

Op donderdag 20 januari keken een kleine 200 mensen naar een webinar dat het Expertiseteam Warmte in Noord-Brabant samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Doel van dit webinar was het geven van een toelichting op de omgevingsverordening die de provincie Noord-Brabant binnenkort aanneemt om drinkwaterbronnen te beschermen.

Lees meer
Stand van zaken Omgevingsverordening Noord-Brabant

Stand van zaken Omgevingsverordening Noord-Brabant

De provincie Brabant lijkt de voorgenomen dieptebeperkingen aan bodemlussen voor gesloten bodemenergiesystemen door te zetten in de nieuwe Omgevingsverordening. Deze ligt op 4 februari a.s. voor besluit voor in Provinciale Staten. Hiervoor legde Provinciale Staten op 3 december jl. de kaders vast in het Regionaal Water- en Bodemprogramma.

Lees meer