Nieuws

Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

Hoe zijn de eerste ervaringen met het nieuwe Omgevingsloket?

Nu de Omgevingswet anderhalve maand in werking is, kunnen wij voorzichtig kijken naar de gevolgen. Van enkele leden van Branchevereniging Bodemenergie horen wij dat er al door verschillende omgevingsdiensten een ‘goedkeuring’ is gegeven op meldingen via het DSO, voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. De grote lijn is dat men vriendelijk is bij het DSO, goed meewerkt en vragen stelt zonder direct de procedure stil te leggen.

Lees meer
MTO opslag: Doorbraak in duurzaamheid en oplossing voor het overbelaste elektriciteitsnet

MTO opslag: Doorbraak in duurzaamheid en oplossing voor het overbelaste elektriciteitsnet

Het opslaan van duurzaam opgewekte energie is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Een uiterst complete en duurzame techniek, die al meer dan 25 jaar bestaat, is bodemenergie. De meest bekende vorm van bodemenergie is het warmte- en koude opslagsysteem (WKO). Zomerwarmte en winterkoude wordt een seizoen lang opgeslagen, zodat de energie op het gewenste moment kan worden benut. Slim toch? Of kan het nog slimmer?

Lees meer
Bodem krijgt hoofdrol bij het aanzwengelen van de energietransitie

Bodem krijgt hoofdrol bij het aanzwengelen van de energietransitie

Energie uit onze eigen bodem is een onmisbare schakel voor de energietransitie van de gebouwde omgeving in Nederland. Ons land is zelfs ‘wereldkampioen WKO’, aldus onderstaand artikel. Bodemenergie kan dan ook op veel manieren worden ingezet en in verschillende systemen. Bijvoorbeeld als duurzame warmtebron voor individuele gebouwen in combinatie met warmtepompen, voor collectieve systemen (warmtenetten) én als opslagmogelijkheid van energie bij bijvoorbeeld geothermieprojecten.

Lees meer
Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

Behaal uw certificaat, volg één van de Bodemenergie-cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Lees meer
Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024  treedt (naar alle waarschijnlijkheid) de Omgevingswet in werking. Tegelijk met de inwerkingtreding wijzigt ook de manier waarop meldingen en aanvragen voor omgevingsvergunning voor (onder meer) bodemenergiesystemen ingediend moeten worden. Het huidige online omgevingsloket (OLO) wordt op 1 januari vervangen door een nieuw omgevingsloket.

Lees meer
Prinsjesdag 2023: klimaatdoel 2030 binnen bereik

Prinsjesdag 2023: klimaatdoel 2030 binnen bereik

Op Prinsjesdag, 19 september 2023, presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024. Eerder werd bekend dat alle dossiers binnen het energie- en klimaatbeleid niet controversieel zijn verklaard; op dat vlak liet de begroting echter ook geen grote veranderingen zien. Armoedebestrijding, waarvoor twee miljard extra is begroot, en het afbouwen van fossiele subsidies waren de meest opvallende ambities in de begroting. Wij zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij:

Lees meer
Klimaatbeheersing dankzij drinkwater: Hoe kan ik dat toepassen in gebouwen of woonwijken in mijn gemeente?

Klimaatbeheersing dankzij drinkwater: Hoe kan ik dat toepassen in gebouwen of woonwijken in mijn gemeente?

Drinkwaterleidingen lopen door heel Nederland. De temperatuur van het drinkwater, dat door deze leidingen stroomt, kun je benutten voor het verwarmen en koelen van woningen en gebouwen. Dat gebeurt al in diverse regio’s, maar heeft nog veel meer potentie voor de energietransitie. Hoe zit dat dan? Branchevereniging Bodemenergie sprak hierover met Ewout Hekhuizen van Dunea Warmte en Koude.

Lees meer
Doe mee met oproep aan Tweede Kamer: Door met duurzaam!

Doe mee met oproep aan Tweede Kamer: Door met duurzaam!

De energietransitie is een marathon, geen intervaltraining. Begin september beslissen Tweede Kamerleden welke wetsvoorstellen zij blijven behandelen, ondanks de val van het kabinet. Het is belangrijk dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het voortzetten van het klimaat- en energiebeleid. Doe daarom mee aan de oproep en plaats op 4 september om 12.00 uur een bericht op social media.

Lees meer
Versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 1 (open systemen) vastgesteld

Versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 1 (open systemen) vastgesteld

Het doel van de handreikingen BUM (Besluitvorming UitvoeringsMethode) en HUM (Handhaving UitvoeringsMethode) is het harmoniseren van de taakuitvoering door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten bij bodemenergiesystemen. In de BUM en de HUM wordt overzicht geboden (kennisdocument) en advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte van betrokken overheidsinstanties. Het uitgangspunt bij beide handreikingen is dat de lezer over voldoende kennis van de regelgeving, expertise en ervaring beschikt om (handhavings)taken goed en zelfstandig uit te voeren.

Lees meer
Consultatie ACM over ontwerpbesluit voor maatschappelijk prioriteren door netbeheerders

Consultatie ACM over ontwerpbesluit voor maatschappelijk prioriteren door netbeheerders

Zoals het tot nu toe geregeld is, nemen Netbeheerders verzoeken om transportcapaciteit in behandeling op volgorde van binnenkomst. Dit is een verplichte manier van werken volgens de Netcode elektriciteit. Vanuit (o.a.) het Landelijk Actieprogramma Netcongestie is er een sterke wens dat netbeheerders transportverzoeken op een andere volgorde in behandeling kunnen nemen, wanneer dat maatschappelijk gezien beter of noodzakelijk is.

Lees meer
Nieuw: E-learning Basiskennis Bodemenergie

Nieuw: E-learning Basiskennis Bodemenergie

Op de Bodembreed Academie is er een nieuwe e-learning beschikbaar over bodemenergie. De module is opgezet voor iedereen die voor het eerst in aanraking komt met bodemenergie en biedt een eerste verkenning van wat bodemenergie precies inhoudt en hoe dit verschilt van geothermie. Leer meer over de verschillende soorten bodemenergie, ontdek de diverse toepassingsmogelijkheden en raak vertrouwd met de vakterminologie.

Lees meer
Vervolg op het Acantus-arrest: Kosten van WKO-installaties en huurwoningen

Vervolg op het Acantus-arrest: Kosten van WKO-installaties en huurwoningen

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in mei van dit jaar een uitspraak gedaan over een casus die vergelijkingen heeft met het Acantus-arrest, waarover wij al eerder hebben bericht. In deze laatste uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is kort gezegd besloten dat kapitaals- en onderhoudskosten van een WKO- systeem hoe dan ook niet ‘apart’ mogen worden doorbelast aan een huurder, omdat deze kosten ‘geacht worden betaald te zijn’ in de kale huurprijs. Dit is een hele ruime interpretatie van het bepaalde in het Acantus-arrest. Wat betekent dit voor de markt?

Lees meer
Dick Westgeest, voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie: ”Bodemenergie is cruciaal voor onze energietransitie”

Dick Westgeest, voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie: ”Bodemenergie is cruciaal voor onze energietransitie”

“Preken voor eigen parochie, zo zullen veel mensen dat zien, wanneer ik als voorzitter een heel sterk pleidooi houd voor veel meer WKO’s. Maar ik ben gelukkig niet de enige die op deze manier preekt. Er is eigenlijk niet één energiespecialist te vinden die geen warme voorstander is van bodemenergie. De voordelen zijn namelijk zeer groot en overduidelijk.” Lees hier de visie van Dick Westgeest van Gebruikersplatform Bodemenergie en hoe dit platform gemeenten, organisaties en bedrijven ondersteunt op verschillende vlakken.

Lees meer
Rob Jetten opent de Open Energiedag op 16 september in Nijmegen

Rob Jetten opent de Open Energiedag op 16 september in Nijmegen

Demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten zal op zaterdag 16 september de Open Energiedag openen bij energiepark Nijmegen-Betuwe. Nieuwsgierige burgers kunnen op deze dag langskomen bij duurzame energieprojecten in heel Nederland om kennis te maken met de mensen en de technieken achter de energietransitie. Ontmoet bijvoorbeeld de mensen achter een windmolen, leer meer over een collectief warmtesysteem, voel de warmte – of in september juist nog de verkoeling – van bodemenergie of krijg een rondleiding in een nabijgelegen zonnepark.

Lees meer
Brede maatschappelijke coalitie zegt: Door met klimaataanpak!

Brede maatschappelijke coalitie zegt: Door met klimaataanpak!

Branchevereniging Bodemenergie betreurt het dat het Nederlandse kabinet op één van de grote maatschappelijke vraagstukken is gevallen vanwege onverenigbaarheid tussen de ex-coalitiepartners. Andere eveneens grote opgaven, waaronder de bouwopgave en de energietransitie, dreigen nu vertraging op te lopen. Een brede coalitie waaronder onze branchevereniging, deed een dringende, kraakheldere oproep aan de Tweede Kamer.

Lees meer