Raadpleeg de Kennisbank

Inleiding Wet en regelgeving

U bent hier:

Nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving

De voor bodemenergie relevante wet en regelgeving komt van nationaal, provinciaal en soms ook gemeentelijk niveau. Tussen de verschillende regels geldt een hiërarchie (zie tabel 1).

Schaalniveau Type regel Vastgesteld door
Nationaal Wet 1e en 2e kamer
Algemene maatregel van bestuur (AMvB). Ook wel Besluit genoemd Ministerraad
Ministeriële regeling Minister
Nadere uitwerkingen zoals Beoordelingsprotocollen en NEN Speciale commissies
Provinciaal Provinciale verordening Provinciale Staten
Vergunning/beschikking* Gedeputeerde Staten
Gemeentelijk Gemeentelijke verordening Gemeenteraad
Bestemmingsplan Gemeenteraad
Vergunning/beschikking* Wethouder

Tabel 1 – Regels die de burger binden.
* alleen bindend voor de persoon/organisatie waaraan de vergunning/beschikking is gericht.

Op www.wetten.nl zijn alle vastgestelde en op dit moment geldende wetten en regels te vinden.

Naast de regels die in principe iedereen binden, stelt het bevoegd gezag ook stukken vast waar alleen zij zelf aan gehouden is. Voorbeelden hiervan zijn een Structuurvisie Ruimtelijke ordening, Visies, beleidsstukken en beleidsregels. Indirect hebben deze wel gevolgen voor ‘de burger’ omdat het bestuur zich bij besluitvorming zal houden aan de lijn die in deze stukken wordt uitgezet. Vooral beleidsregels zijn hierbij van belang omdat het bevoegd gezag hierin opneemt  hoe zij met haar (vergunningverlenende) bevoegdheid omgaat; onder welke voorwaarden zal zij positief en wanneer negatief beslissen op bijvoorbeeld een vergunningaanvraag Waterwet voor een open systeem.

Onderwerpen

Een groot deel van de wetten en regels geldt landelijk en ziet op algemene (bodemenergie overstijgende) thema’s zoals het Bouwbesluit met EPC-normering en de Warmtewet, maar ook het privaatrecht (zie deel B hoofdstuk 1 en 3).
Andere wetten en regels gelden landelijk en voor verschillende activiteiten maar alleen als ze een specifiek belang raken, denk bijvoorbeeld aan natuurwetgeving en de Spoorwegwet (Zie deel B hoofdstuk 2).
En dan zijn er nog landelijk vastgestelde regels die specifiek op bodemenergie zien (zie deel C).

Specifieke regelgeving voor open en gesloten bodemenergiesystemen

Open en gesloten bodemenergiesystemen
De regels voor de aanleg, exploitatie en beëindiging voor open en gesloten bodemenergiesystemen zijn voor een groot deel gelijk of vergelijkbaar. De regels bevatten bijvoorbeeld een melding-/vergunningplicht, eisen over retourtemperaturen, toegevoegde warmte- en koude en registratie (zie deel C). De vindplaats van deze regels verschilt echter.
De regels voor open bodemenergiesystemen zijn te vinden in:

  • de Waterwet (Wtw);
  • het Waterbesluit;
  • de Waterregeling.

Voor gesloten systemen zijn de regels opgenomen in:

  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
  • het Besluit omgevingsrecht (Bor);
  • het Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

In 2013 is het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, in werking getreden. Door dit besluit zijn de in de voorgaande alinea opgesomde besluiten aangepast zodat deze nadere regels voor bodemenergie bevatten. Met deze aanpassing is de rol van het Wijzigingbesluit uitgespeeld. Voor meer informatie en de achtergronden van het Wijzigingbesluit zie: Wijzigingsbesluit en Wet- en Regelgeving.

Voor een beschrijving van de specifiek voor bodemenergie geldende regels zie Deel C.

Lozen
De regels voor het lozen bij de aanleg en bij de exploitatie van bodemenergiesystemen zijn opgenomen in verschillende regelingen. De geldende regel is afhankelijk van het type te lozen water en de gekozen lozingsroute (deel C, hoofdstuk 2).

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave