Raadpleeg de Kennisbank

Welke regels gelden er?

U bent hier:

Op 1 juli 2013 zijn de regels voor bodemenergie vastgelegd in het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (Wbbe). In dit besluit is het begrip Bodemenergie(systeem) als volgt gedefinieerd:

  • Installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken.
  • Gesloten: zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en, voor zover aanwezig, regeneratievoorzieningen.
  • Open: door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorzieningen.

Het Wbbe regelt via de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet bodembescherming welke regels er voor bodemenergiesystemen gelden. Deze regels gaan beleidsneutraal over in de Omgevingswet.de belangrijkste regels staan hieronder, voor de details verwijzen we naar de pagina’s over de regels

  • Gesloten systemen zijn meldingsplichtig tot 70kW, voor grote systemen is een beperkte milieu toets nodig. Gemeenten zijn bevoegd gezag
  • Open systemen zijn vergunningsplichtig, voor de meeste systemen geldt een verkorte effectenstudie en een korte procedure. Als het een heel groot systeem is of er veel andere systemen in de buurt zijn, is een lange procedure en uitgebreide effectenstudie nodig. De provincies zijn bevoegd gezag
  • Voor gebieden waar veel OBES en/of GBES komen kunnen gemeenten en/of provincie aparte of aanvullende regels opstellen, om optimaal gebruik van de ondergrond te waarborgen
  • Bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, aanleggen en beheren moeten een erkenning hebben. Voor de ondergrondse systemen op grond van de BRL 11000 en 2100. Voor de bovengrondse systemen op grond van de BRL 6000-21.

 

Was de informatie op deze pagina waardevol?
4.5 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 100%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave