Raadpleeg de Kennisbank

Rendement en monitoring

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Het te behalen rendement van het bodemenergiesysteem wordt met de opdrachtgever/eigenaar overeengekomen en moet bij de melding of vergunningaanvraag ook worden opgegeven en onderbouwd. Bij de melding/vergunningaanvraag wordt een totaalrendement gegeven, de combinatie van het rendement bij ruimteverwarming, tapwaterbereiding en koeling. Deze hangen af van de afgifte- en brontemperatuur, waarbij naast de compressorenergie het energieverbruik van de bronpomp een belangrijke rol kan spelen.

Het SEPEMO-build project (https://sepemo.ehpa.org/)  beschrijft in detail hoe het rendement van een gesloten bodemenergiesysteem met een warmtepomp gedefinieerd is. De publicatie Bepalen van het energetische rendement van een warmtepompinstallatie met een gesloten bodemenergieysteem (Groenholland 2012, in opdracht ministerie I&M) geeft een overzicht en voorbeelden van het rekenen met rendementen. Deel 3 van het rapport “Technisch onderzoek gesloten bodemenergiesystemen” geeft de theoretisch berekenden seizoensrendementen voor een aantal referentiesystemen.

Keuzemogelijkheden

A B C
Monitoren energetisch rendement Geen monitoring Draaiuren en elektraverbruik (op de meter) Monitoring door middel van warmtemeter en elektriciteitsmeter

Tabel 1: Mogelijke methoden monitoren energetisch rendement

Referenties

SEPEMO-BUILD: https://sepemo.ehpa.org/

Groenholland, 2012. Bepalen van het energetisch rendement van een warmtepompinstallatie met een gesloten bodemenergiesysteem. GHNL 012002.

Groenholland 2013. Effecten gesloten systemen, werkpakket 3: Energiebalans en Rendement. In: Technisch onderzoek gesloten bodemenergiesystemen, IF technology, Groenholland & KWR Watercylce research.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave