Raadpleeg de Kennisbank

Interferentie (AMVB)

U bent hier:

Achtergrond en aanleiding

Het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen heeft een artikel met betrekking tot het voorkomen van negatieve interacties tussen bodemenergiesystemen: Artikel 3.16m van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Artikel 3a.7 uit het Besluit lozen buiten inrichtingen luiden:

Het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem leidt niet tot zodanige interferentie met een eerder geïnstalleerd gesloten of open bodemenergiesysteem, dat het doelmatig functioneren van een van de desbetreffende systemen kan worden geschaad.

Bij de melding of vergunningaanvraag dient de aanvrager door een effectenstudie aan te tonen dat er geen sprake is van negatieve interferentie.

Om deze effectstudie te faciliteren is een methode ontwikkeld om op een eenvoudige wijze (met behulp van standaard nomogrammen) temperatuureffecten tussen systemen te bepalen. Deze methode is opgenomen in de BUM BE, bijlage 2 (bijgehouden door het SIKB).

De reden voor het ontwikkelen van deze methode is vooral dat met de standaard ontwerpmethoden (zoals de ISSO 73 of het ontwerpprogramma Earth Energy Designer) het niet mogelijk is interacties tussen naburige systemen te bepalen, omdat bijvoorbeeld:

  • De energievraagpatronenen van naburige systemen veelal verschillen
  • De bodemwarmtewisselaars van naburige systemen veelal verschillen
  • De afstanden tussen de systemen verschillen

Terwijl de ontwerpmethoden uitgaan van een vast energiepatroon, een vast aantal en lengte bodemwarmtewisselaars en een vaste tussenafstand tussen de individuele bodemwarmtewisselaars.

Keuzemogelijkheden

Om de temperatuureffecten tussen naburige systemen te bepalen kunnen de volgende methoden worden toegepast:

A B C
Bepalen temperatuureffecten tussen gesloten BES BUM BE bijlage 2 FLS SBM; HST3D, FeFlow

Referenties

SIKB / Groenholland, 2013. Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen. Bijlage 2 bij de BUM’s en HUM’s bodemenergiesystemen. BUM Bijlage 2 download

Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave