Raadpleeg de Kennisbank

Regelbaarheid warmtepomp

Introductie

De minimale terug-regelbaarheid van de warmtepomp is relevant bij warmtelevering, omdat de warmtepomp hierbij fungeert als (primaire) warmte opwekker. De regelbaarheid van de warmtepomp is uit te drukken als percentage van de maximale warmtevraag van het gebouw / de gebouwinstallatie. De regelbaarheid van de warmtepomp bepaalt, in combinatie met de gerealiseerde bufferinhoud van het systeem, onder andere de hoeveelheid aan-/uitschakelingen van de warmtepomp. Beperkte terug-regelbaarheid in combinatie met een te kleine bufferinhoud leidt tot frequent aan- en uitschakelen (‘pendelen’) van zowel de warmtepomp als de bron. Pendel gedrag verminderd de levensduur van de warmtepomp en het rendement van de warmteopwekking.

Manieren om het risico op pendelgedrag van de warmtepomp(en) te verlagen zijn:

  • het toepassen van meerdere kleine warmtepompen in cascadeopstelling (parallelle schakeling);
  • het toepassen van een voldoende groot buffervat;

Voorbeeld

In Figuur 1 is een schematisch voorbeeld gegeven van een deellast situatie in het winterseizoen, dat wil zeggen een situatie waarin de momentane warmtevraag vanuit het gebouw significant lager is dan de ontwerp vermogensvraag warmte. In het voorbeeld kan de warmtepomp niet terug geregeld worden tot de deellast warmtevraag vanuit het gebouw, en is er geen buffervat aanwezig.


Figuur 1: Deellast-situatie – pendelgedrag warmtepomp.

Het voorbeeld in Figuur 1 laat zien dat het afgenomen debiet aan de condensorzijde van de warmtepomp (de gebouwvraag) lager is dan het minimaal toelaatbare debiet over de condensor van de warmtepomp (producteigenschap). In dit geval zal de warmtepomp frequent aan- en uitschakelen (‘pendelen’). Een warmtepomp met een relatief beperkte terug regelbaarheid ten opzichte van het distributiesysteem (gebouwinstallatie) heeft ook als belangrijke consequentie dat de warmtepomp het grootste deel van het jaar in deellast bedrijf zal opereren. Bij een warmtepomp met een slecht deellast rendement heeft dit een nadelige invloed op het jaargemiddelde rendement (SPF) van het bodemenergiesysteem, zoals nader is toegelicht in het voorbeeld bij Minimaal rendement warmtepomp in ontwerpsituatie

Referenties

  • ISSO publicatie 39, Energiecentrale met warmte- en koudeopslag (WKO)
  • ISSO publicatie 44, Ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarmen
  • ISSO publicatie 80, Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw
  • ISSO publicatie 81, Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen
Was de informatie op deze pagina waardevol?
0 out Of 5 Stars
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave